آیا ماساژ درمانی به فتق دیسک گردن کمک می‌کند

آیا ماساژ درمانی به فتق دیسک گردن کمک می‌کند